ფედერაცია

შიდა ქართლის ტაეკვონდოს ფედერაცია

პრეზიდენტი 
ალექსანდრე მანძულაშვილი

პარტნიორები