ფედერაცია

პარა-ტაეკვონდოს ფედერაცია

პრეზიდენტი
როინ ვარშანიძე

გამგეობის წევრები

ალხაზ მაკარაძე
კახა ცეცხლაძე
ნოდარ მეგრელიშვილი
ჯაბა ფუტკარაძე
ემზარ პაქსაძე
როინ ტაკიძე

პარა-ტაეკვონდოს ფედერაცია საქართველოს ტაეკვონდოს ეროვნულ ფედერაციასთან ერთად პარატაეკვონდოს ხელმძღვანელი ორგანოა (ორგანიზაციაა) ქვეყნის მთელს ტერიტორიაზე, რომელიც დამოუკიდებლად და სრულად წარმართავს თავის საქმიანობას საქართველოს კონსტიტუციის, სამოქალაქო კოდექსის, სპორტის შესახებ კანონის, საქართველოს ტაეკვონდოს ეროვნული ფედერაციის, ტაეკვონდოს საერთაშორისო ფედერაციების წესდებებისა და თავისი წესდების შესაბამისად, ასევე ფედერაცია თავის სამოქმედო ტერიტორიაზე ხელმძღვანელობს მსოფლიო ტაეკვონდოს ფედერაციის შემუშავებული სპორტის ერთ–ერთ მიმართულების – პარა ტაეკვონდოს ორგანიზაციის პროგრამით, რომელიც ეხმარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების (შშმპ) უფლებების დაცვას, მათ განვითარებას და სპორტულ ცხოვრებაში აქტიურად ჩართვას.

პარტნიორები