დოკუმენტები
საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატი ტაეკვონდოში
დებულება
საქართველოს ტაეკვონდოს ეროვნული ფედერაციის გამგეობის სხდომის
ოქმი #6
თბილისის ღია ჩემპიონატის დებულება